Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego demmers.pl
(obowiązuje od 3 października 2023 r.)

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej pojęcia należy przez nie rozumieć:
1.     Formularz rejestracji - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
2.     Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
3.     Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
4.     Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.     Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym, za pomocą którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
6.     Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiający modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
7.     Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
8.     Przedsiębiorca - Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego w związku z tą działalnością.
9.     Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
10.   Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym https://demmers.pl/.
11.   Sprzedawca - Właściciel Sklepu internetowego - Experiago sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-204) przy ul. Legnickiej 52/203, 54-204 Wrocław, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000496611, NIP: 8942982763, REGON: 021062460.
12.   Umowa - umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
123   Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane Klienta.

§ 2 Postanowienia wstępne

1.     Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://demmers.pl/. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
2.     Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczy usługi:
a.     zapoznania się z asortymentem Sklepu internetowego,
b.     sprzedaży Produktów,
c.      prowadzenia Konta Klienta,
d.     dostarczania, za zgodą Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowej przeznaczonej bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sklepu internetowego (newsletter).
3.     Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
4.     Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej https://demmers.pl/ w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
5.     Klient korzystający ze Sklepu internetowego może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem:
a.     poczty elektronicznej na adres info@demmers.pl,
b.     pod numerem telefonu: +48 730 790 415 w godzinach 10:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie operatora, z którego usług korzysta Użytkownik),
c.      adresu pocztowego: Experiago sp. z o.o. ul. Legnicka 52/203, 54-204 Wrocław.
6.     Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c.      włączona obsługa plików cookies.
7.     Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
8.     Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
a.     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa,
b.     korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
c.      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
d.     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
9.     Dane osobowe Klienta pozyskiwane i przetwarzane będą zgodnie z polityką prywatności dostępnej na stornie Sklepu internetowego.
10.   Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

§ 3 Składanie Zamówień

1.     Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego poprzez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez siedem dni w tygodniu dwadzieścia cztery godziny na dobę przez stronę internetową Sklepu internetowego.
2.     Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3.     Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją złożonego Zamówienia.
4.     W celu złożenia Zamówienia należy:
a.  wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
b.  zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
c.  jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
d.  wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dostawy,
e.  kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
5.     W trakcie składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz danych, które zostały podane w formularzu Zamówienia.
6.     Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na wskazany w formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji.
7.     Zawarcie Umowy między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia do realizacji wraz z wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 4 Konto Klienta

1.     Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego oraz składanie Zamówienia nie wymaga zakładania Konta.
2.     Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po uprzednim zalogowaniu się.
3.     Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
4.     Aby założyć Konto w Sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji.
5.     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
6.     Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu internetowego osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym ponosi Klient.
7.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

§ 5 Cena i płatność

1.     Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2.     Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie obejmują kosztów dostarczenia Produktu. Koszty dostarczenia zamówionego Produktu są każdorazowo podawane w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia przed jego finalizacją.
3.     Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie internetowym w opisie Produktu.
4.     Klient może skorzystać z metod płatności zamówionego Produktu wskazanych w toku Zamówienia na stronie Sklepu internetowego.
5.     W razie wyboru płatności za pomocą podmiotów świadczących usługi płatności elektronicznej, Klient zostaje przeniesiony do serwisu wybranego podmiotu świadczącego takie usługi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania spowodowane funkcjonowaniem podmiotów trzecich świadczących usługi płatności elektronicznej, w szczególności za płatności niezrealizowane oraz utratę danych osobowych.
6.     W przypadku wyboru przez Klienta:
a.     płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
b.     płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
c.     płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki dokonanym w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
7.     W razie niedokonania płatności w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym Zamówienie zostanie anulowane – Sprzedawca odstąpi od zawartej Umowy Sprzedaży.

§ 6 Dostawa

1.     Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2.     Klient może skorzystać z metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu wskazanych w toku Zamówienia na stronie Sklepu internetowego.
3.     Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia Zawarcia Umowy, chyba że zgodnie z opisem Produktu jest on sprowadzany na specjalne zamówienie.
4.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
5.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a.     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
b.     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.     W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu lub informacji e-mailowej. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
7.     Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a.     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
b.     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.     Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, pakowanie, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1.     Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
2.     Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3.     W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4.     Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5.     Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy określony w Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6.     Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7.     Skutki odstąpienia od Umowy:
a.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c.      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e.     Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument nada Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 134) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c.     w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
9.     W związku z przepisami przytoczonymi powyżej prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Produktów:
a.     wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
b.     spożywczych (w tym herbat), dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte.

§ 8 Reklamacja i gwarancja

1.     Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wszelkie wady świadczenia czy towaru czy jego niezgodność z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2.     W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.). Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3.     Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4.     Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
6.     Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
7.     Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
8.     Koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedawca.
9.     Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany bezpośrednio przez Sprzedawcę.
10.   W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie internetowym.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3.     Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.    Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: zmian organizacyjnych lub prawnych, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany funkcjonalności Serwisu; z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
2.    Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 123), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 134) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
4.    Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy.


Załącznik numer 1 do Regulaminu - Formularz Odstąpienia Od Umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Numer Zamówienia: _______________________________________
 
Adresat:
Demmers.pl, Experiago sp. z o.o., ul. Legnicka 52/203, 54-204 Wrocław, e-mail: info@demmers.pl
 
Dane Kupującego
Imię nazwisko:                  _______________________________________
 
Adres dostawy towaru:       _______________________________________
 
Niniejszym oświadczam, iż: Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży (numer zamówienia wskazany powyżej) i zwracam wymienione niżej towary:
Proszę o zwrot środków pieniężnych na rachunek bankowy nr:


Podpis Klienta:                  _______________________________________
 
 
Miejscowość i data:           _______________________________________

pixel