Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
2024-04-18

Konkurs "Twój ulubiony moment na herbatę"

Konkurs REGULAMIN KONKURSU „TWÓJ ULUBIONY MOMENT NA HERBATĘ”  

1 Postanowienia ogólne

· Organizatorem Konkursu „Twój ulubiony moment na herbatę” jest właściciel profilu https://www.facebook.com/demmers.herbata.premium - Experiago sp. z o.o, ul. Legnicka 52/203, 54-204 Wrocław, NIP: 894-298-27-63, REGON: 021062460, KRS: 0000496611, zwany dalej Organizatorem.

· Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

· Organizator oświadcza, że w związku z Konkursem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.) oraz że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.

· Uczestnictwo w Konkursie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, ma charakter dobrowolny.

· Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

· Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i przebieg Konkursu

· Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

· Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada profil osobisty w serwisie facebook.com. Zgłoszenia z fanpage nie będą brane pod uwagę.

· Każdy z uczestników może udzielić odpowiedzi tylko raz. W przypadku powtórnej odpowiedzi - brana będzie pod uwagę tylko pierwsza z nich. Ponowne odpowiedzi mogą być usunięte z komentarzy pod postem konkursowym.

· Odpowiedź konkursowa musi być oryginalnym tekstem uczestnika, który nie był wcześniej publikowany ani nie stanowił odpowiedzi udzielonej w innym konkursie.

· Odpowiedź na pytanie konkursowe musi być podana w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na profilu Organizatora Konkursu https://www.facebook.com/demmers.herbata.premium.

· Umieszczenie odpowiedzi pod postem konkursowym jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

· Polubienia oraz udostępnienia nie mają wpływu na wygraną w konkursie.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

· Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania nagrody jest posiadanie profilu z danymi zgodnymi z prawdą.

· Konkurs trwa od dnia 19 kwietnia 2024 r. do dnia 24 kwietnia 2024 r.do godziny 23.59. Wygrywa zgłoszenie, którego autor udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na zadanie konkursowe: W życiu warto celebrować małe przyjemności - takie jak filiżanka dobrej herbaty :) Jaki jest Twój ulubiony moment na herbatę? Jak najbardziej lubisz ją pić? Podziel się z nami swoimi herbacianymi rytuałami w komentarzu i wygraj zestaw najlepszych herbat Demmers wraz z akcesoriami.  Mile widziane również zdjęcia!     

3 Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników.

Nagrody

· Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 26 kwietnia 2024 r. do godz. 23.59 na profilu https://www.facebook.com/demmers.herbata.premium.

· W konkursie przyznane zostaną: 1 nagroda główna –zestaw prezentowy dla konesera herbaty: https://demmers.pl/zestaw-prezentowy-dla-konesera-herbaty oraz 2 nagrody dodatkowe – zestaw herbat popołudniowych: https://demmers.pl/zestaw-herbat-tea-four-afternoon

· O terminie i sposobie odbioru nagrody zwycięzca zostanie poinformowany przez wiadomość prywatną na Facebooku.

· W przypadku stwierdzenia, że zwycięzca nie jest autorem udzielonej odpowiedzi konkursowej lub odpowiedź została już wykorzystana w innym konkursie, nagroda może zostać odebrana. Wówczas Organizator wytypuje kolejnego zwycięzcę.

· Nagroda nie podlega wymianie na żaden ekwiwalent.

· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.  

4 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz wizerunku. Ochrona praw autorskich

· Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu (i) przeprowadzenia Konkursu (ii) doręczenia nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestniczenie w Konkursie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

· Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

· Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia odpowiedzi konkursowych uczestników na swojej stronie WWW, w swoich social mediach i innych wykorzystywanych kanałach komunikacji.

5 Postanowienia końcowe i reklamacje

· Niniejszy Regulamin dostępny jest w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na blogu: https://demmers.pl/blog-pol.phtml. Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie treść regulaminu może być przesłana mu drogą mailową.

·  Materiały reklamowe – promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.

· Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, przy czym podatek dochodowy należny od wygranych odprowadzi Zwycięzca – obdarowany – Podatnik. Z wydania nagród sporządza się protokół. Fundatorem nagród jest Organizator.

· Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem elektronicznym na adres e-mail: info@demmers.pl przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

· Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

· Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

· Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

· W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

·  Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

·  Organizator zastrzega sobie prawo do niewyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym regulaminem z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku konkurs zostanie przełożony na inny termin. Data emisji zostanie podana na stronie https://www.facebook.com/demmers.herbata.premium

· Organizator może zakończyć albo zawiesić Konkurs w dowolnym momencie albo na dowolny okres bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Uczestników. O zakończeniu albo zawieszeniu działań konkursowych Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Serwisu Facebook.

· Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na profilu https://www.facebook.com/demmers.herbata.premium dnia 19 kwietnia 2024 r.  

Polecane

pixel